ÜRÜNLER


Bulgaristan "STRUNA" AD ?irketinden Kaynak Makineleri

?irketimiz; 19 y?l önce kurulmu? olup, yurt genelinde y?ll?k 1.000 adetten fazla kaynak makinesi üretim kapasitesiyle alan?nda lider konumundad?r. ISO 9002 Sertikas? sahibiyiz ve  üretimimizde temel kriterimiz kalitedir. "STRUNA- Zavar?çna Tehnika" AD Anonim ?irketi’nin ba?ar?l? bir grafik çizmesi; iyi organize edilen ve yüksek kalifiyeli elamanlar?yla destekli "Ar-Ge" çal??malar?m?zdan kaynaklanmaktad?r. Bu husus bize; mü?terilerimizin titiz isteklerine hitap edecek ?ekilde, modern kaynak cihazlar?n? üretmemize ve satmam?za olanak sa?lamaktadir. Firmam?z?n bünyesinde; kaynak i?çilerinin profesyonel e?itimi ve haz?rl??? amac?yla, lisansl? Avrupa Merkezi kurulmu? ve faaliyete aç?lm??t?r. Genel olarak "STRUNA - Zavar?çna Tehnika" AD Anonim ?irketi; piyasadaki güvenirli?ini ve kalitesini ispatlam??t?r ve "STRUNA" markas? alt?nda yurtiçinde oldu?u gibi, ba?ta Rusya Federasyonu, M?s?r, S?rbistan, Makedonya, ayr?ca Romanya, Tunus, Sudan v.s. gibi bir sürü ülkelerde ?u an da çal??makta olan 10.000 adete yak?n kaynak makineleri bunun tart???lmaz bir kan?s?d?r.Özel amaçl? üretilen makinelerin temel gruplar? s?raca ?unlard?r:

Otomotiv ve di?er servis faaliyetleri için:

"Lider" serisi klasik makineler.
Metal konstrüksiyonlar?, tanklar v.s. üretimi için:
"Chopper" serisi makineler.
S?radan in?aat ve montaj i?leri için:
"Diktatör" serisi makineler.
Plazma kesme makineleri için:
"Plazma" serisi.

 

ИНВЕРТОРИ или ЧОПЪРИ ?


Защо СТРУНА произвежда и постоянно увеличава дяла на конверторните 

/ CHOPPER – ни / заваръчни апарати ?

 

С натрупването на опит в експлоатацията на заваръчни инвертори, започнаха да се проявяват и техни слаби страни. Основни недостатъци на инверторните заваръчни източници са тяхната надеждност и ниска ремонтопригодност, която същевременно е и неприлично скъпа.

Някои от причините за ниската надеждност на инверторите са :

- Много стадии на преобразуване – ток с промишлена честота 50 Hz се изправя, филтрира се, след това се преобразува в ток с висока / 50 – 100 KHz / честота и постъпва на в.ч. трансформатор. След това токът от в.ч. трансформатора още веднъж се изправя, филтрира се повторно и участва в заваръчната верига.

Всеки възел и отделен елемент в тази дълга верига има крайна стойност на конструктивна надеждност и затова общата надеждност на инверторните заваръчни източници е в пъти по-ниска от съпоставими по технически параметри решения.

- След филтрация изправеното мрежово напрежение е 310 V за монофазни и 535 V за трифазни инвертори. От там и увеличеният риск при работа в условия на запрашеност, повишена влажност и ниски температури / по висока вероятност за ел. пробив на изолацията на ел. платки и ел. монтажа вътре в източника /. А също и по голям риск за заварчика.
Като допълнение дефектът, възникнал в началото на веригата / най-често ключови транзистори /, обикновено се разпространява нататък , като първичната намотка на в.ч. трансформатора в повечето от случаите се разрушава. Това предполага появяване на същите 310 или 535 V в заваръчната верига. Този аспект съзнателно се премълчава от рекламата.

- Дългата последователна верига предполага, при въздействието на прави и обратни връзки, слаба устойчивост. Затова инверторите се чувстват неуютно при работа в нестабилна захранваща мрежа,каквато е българската, също и при работа от генератор.
Посочените проблеми рязко намаляват ако се избегне управлението на токоизточника по първичната страна, а инвертирането се извършва в заваръчната / нисковолтова / верига. – това са така наречените конвертори или чопъри.


На фигурите са дадени блоковите схеми на класически инвертор и на CHOPPER.

 

 

Техническите характеристики и при двата подхода са приблизително еднакви с лек превес за чопърите. Но разликата в надеждността е толкова голяма, че водещите фирми поддържат и увеличават номенклатурата на чопърните токоизточници за тежки условия на приложение / hevy duty /.

СТРУНА в продължение на над 15 години работи по самостоятелното усвояване на високочестотната транзисторна CHOPPER – технология. Не се използват заимствани напр. китайски модули.
Резултатите са : 29 типа токоизточници за MMA, TIG и MIG / MAG заваряване за различни условия на работа и токове от 150 до 630 А, чийто основни предимства са :

- Надеждност. Превъзхождаща, поради липсата на контактори и силови превключватели, даже тази на класическите диодни стъпални токоизточници.

- Нечувствителност в широки граници от захранващото напрежение. С това възможност за работа от генератор или в обектови условия.


- Широка степен на унификация. Например цялата гама от 250 до 630 А се гради от един до четири силови транзисторни блока / 250 А / 60 % /. Същото е вярно и за взаимозаменяемите блокове за управление.

Принципната чопърна схема, както и унифицираните възли в изделията на Струна дават на клиентите изгодна възможност за дълбока модернизация на налично морално остаряло оборудване. Резултатът е – заваръчни апарати от последно поколение при значителна икономическа ефективност.

- Облегчено запалване на дъгата. Това е от особено значение при работа с корозирал или грундиран основен метал. Също е решаващо при заваряване на алуминий. Дължи се на факта, че CHOPPER - технологията по същество е импулсна. Заваръчното напрежение е поредица от импулси с постоянна честота / 27 KHz / и променлив коефициент на запълване, но с постоянна и сравнително висока амплитуда / 45 – 70 V /. Това помага за по лесно иницииране на дъгата и намалява пръскоотделянето.

- Телоподаващите устройства „ СТРУНА „ защитени с два патента са с възможности за работа с алуминиев или тръбен електроден тел. Когато работят със стоманен или Сr Ni тел, те само потвърждават своята „дурако-устойчивост”.


- Като опция Струна предлага доказали се в практиката апарати с безопасно / 12 V / напрежение на празен ход за работа в затворени помещения и такива с повишена влажност.